.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Bakgrund

Trygghetsfonden BAO/Finansförbundet ("Trygghetsfonden", "vi" eller "oss") samlar in och lagrar information rörande dig i enlighet med vad som följer av denna information. Denna informationstext anger bl.a. vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Utöver de personuppgifter vi samlar in från dig, samlar vi in personuppgifter från banken där du är anställd samt från din A-kassa.


2. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

2.1 Hantering och beslut rörande trygghetsfondsstöd

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hantera och fatta beslut kring dina trygghetsfondsärenden, t.ex. för att fatta beslut om du har rätt till förmån från Trygghetsfonden. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Personnummer
 • Avgångsvederlag
 • Lön
 • Tidpunkt för anställningens upphörande

Behandlingen sker för att tillgodose Trygghetsfondens berättigade intresse av att tillhandahålla trygghetsfondsstöd i enlighet med överenskommelsen mellan BAO och Finansförbundet samt för att fullgöra åtaganden enligt kollektivavtal. Dina personuppgifter kommer att behandlas i sju (7) år från att ditt ärende avslutats, i syfte att uppfylla bokföringsskyldighet.

2.2 Kommunikation avseende hanteringen av ditt ärende

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig inom ramen för trygghetsfondsärendet. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress

Behandlingen sker för att kunna tillgodose Trygghetsfondens berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig rörande ditt trygghetsfondsärende. Dina personuppgifter kommer att behandlas under fem (5) år från att ärendet initierats.

2.3 Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav och skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Samtliga uppgifter som samtals in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Behandlingen sker för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för den tid som är nödvändig för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

2.4 Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Kategori av Personuppgift
 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. kommunikation med dig och kontaktuppgifter.

Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att bevaras under tio (10) år från att det rättsliga kravet uppstått.


3. Överföring av Personuppgifter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden:
 • IT-företag som tillhandahåller lagring m.m. (för närvarande Storegate AB)
 • Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation som tillhandahåller IT-stöd
 • Företag som hjälper till med IT-stöd (för närvarande Lime Technologies Sweden AB)
Andra personuppgiftsansvariga:
MottagareÄndamål med överföringLaglig grund
Myndigheter Uppfylla skyldigheter enligt lag. Rättslig skyldighet.
Externa rådgivare Överföring till externa rådgivare såsom advokatbyråer, revisionsbyråer eller liknande rådgivare för att hantera rättsliga skyldigheter eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav. Rättslig skyldighet eller ett berättigat intresse där det berättigade intresset består av att kunna hantera eller bemöta rättsliga krav.
Domstolar, motparter etc. Hantera och bemöta rättsliga krav. Berättigat intresse av att kunna hantera och bemöta rättsliga krav.
Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen Uppfylla skyldigheter enligt lag. Rättslig skyldighet.

4. Dina rättigheter

4.1 Rätt till rättelse

Trygghetsfonden kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

4.2 Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Trygghetsfonden legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6 nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

4.3 Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

4.4 Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

4.5 Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Trygghetsfonden att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

4.6 Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

4.7 Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Dataskyddsmyndigheten.


5. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.