.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Information till arbetssökande

Vilka bidrag finns och hur gör man?

För att kunna söka bidrag från Trygghetsfonden måste du vara anmäld av arbetsgivaren. Du måste också själv ha skickat in registrering/ansökan till Trygghetsfonden.

Trygghetsfondens bidrag ska vara ett stöd under arbetslösheten i övergång till nytt arbete. Bidrag utges tidigast från beviljandedatum.  Beviljade bidrag gäller ett år från beviljandedatum.

UTFYLLNAD AV A-KASSA

Trygghetsfondens utfyllnadsbidrag kan utges under 300 dagar, dvs en a-kasseperiod. Bidraget kompletterar a-kassans ersättning enligt följande:

Information om den tillfälliga höjningen av a-kassans tak

Trygghetsfondens styrelse har beslutat att fondens utfyllnadsbidrag till de som uppbär a-kassa ska justeras efter höjning av a-kassans tak från och med den 29 juni 2020.

Med anledning av coronapandemin höjde regeringen den högsta dagpenningen i a-kassan från 910 kr/dag till 1200 kr/dag från den 13 april 2020. Höjningen är tillfällig och ska gälla mellan den 13 april 2020 – 31 december 2023. Regeringen aviserade därtill en höjning av dagpenningen i a-kassan från dag 101 från 760 kr/dag till 1000 kr/dag. Även denna höjning anges vara tillfällig och gäller mellan 29 juni 2020 – 31 december 2024.

Maxersättningen från trygghetsfonden har före höjningarna varit 272 kr/dag under de första 100 dagarna, samt 229 kr från dag 101 – 300. Belopp upp till maxersättningen kommer nu att fortsätta kunna betalas ut från och med den 29 juni 2020 då trygghetsfondens styrelse är överens om att höja inkomsttaket i fonden i motsvarande mån. För att få utfyllnadsbidrag under denna period måste individens fastställda lön överstiga a-kassans nya taknivåer.

Taknivån i Trygghetsfonden (TF) under perioden 29 juni 2020 – 31 december 2024 är:

Dag      Tak i TF Maxbelopp Nivå Höjning fr o m
1-100 40 480 kr 272 kr/dag 80 % 29 juni 2020 *
101-200 33 798 kr 229 kr/dag 80 % 29 juni 2020
201-300 38 626 kr 229 kr/dag 70 % 29 juni 2020

Höjningen under de första 100 dagarna sker inte retroaktivt från den 13 april.

Du kan som mest få ersättning fem dagar per vecka och den maximala dagersättningen under de första 100 dagarna är 272 kronor. Efterföljande 200 ersättningsdagar är ersättningen maximalt 229 kronor.

Om du har uppnått 55 års ålder kompletterar Trygghetsfonden, utöver de 300 dagarna, ytterligare 150 dagars ersättning från a-kassan enligt följande:

Dag 301-450 upp till 70 % av lönen för lönedel över a-kassans högsta lönetak (23 886 kr) upp till 27 198 kronor.

Den maximala dagersättningen under dessa 150 ersättningsdagar är 105 kronor.

Utfyllnad utbetalas månadsvis i efterskott.

Förutsättningar:
Bidrag kan sökas av dig som är uppsagd och har varit sammanhängande tillsvidareanställd i samma eller olika banker/företag, anslutna till BAO under de senaste 5 åren. I anställningsperioden inräknas provanställningstiden.

Eventuellt avgångsvederlag omräknas av a-kassan till månadslöner. Utfyllnad utges först då dessa månadslöner har löpt ut, enligt a-kassans beslut.

Utfyllnad utges även om din a-kasseersättning, när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, byts ut mot aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Gör så här för att ansöka:
Du skickar ansökan (ingen blankett behövs) via mail till Trygghetsfonden. Ansökan ska innehålla:

 • Dina personuppgifter
 • Vilken a-kassa du omfattas av
 • Från när du får a-kasseersättningen (din första ersättningsdag)
 • Ditt kontonummer (inkl clearingnr) dit du vill att fondens ersättning utbetalas 
EXTRA ERSÄTTNING VID      HELTIDSSTUDIER

Extra ersättning kan utges med 80 % av lönen upp till 31 323 kronor. Bidraget kan utges längst under 3 månader, förutsatt att du inte erhåller a-kasseersättning, avgångsvederlag eller motsvarande ersättning.

Bidrag utges tidigast från ansökningsmånaden. Bidrag utges inte retroaktivt.

Förutsättningar:
Under samma grundförutsättningar som gäller vid utfyllnad av a-kasseersättning, kan du få Extra ersättning vid utbildning på heltid. Deltagarintyg krävs för utbetalning.

Om du inte är ansluten till a-kassa, kan du efter prövning beviljas motsvarande bidrag.

Gör så här för att ansöka:
Du skickar ansökan via mail eller per post till Trygghetsfonden innan eller under utbildningens genomförande. Ansökan ska innehålla:

 • Din individuella plan (pdf)
 • Utbildningsanordnarens kursplan som bl a visar innehåll, upplägg, omfattning. Denna måste vara ett pdf-dokument från utbildningsanordnaren, en tryckt kursbroschyr eller liknande.
 • Ditt antagningsbevis 
 • Ditt kontonummer (inkl clearingnr) dit du vill att fondens ersättning utbetalas
ENGÅNGSBELOPP VID      HELTIDSSTUDIER

Engångsbelopp kan utges med 12 000 kr. Bidraget utges vid heltidsutbildning som omfattar minst 20 veckors studier på högskola eller motsvarande.

Förutsättningar:
Om du varit anställd kortare tid än 5 år och därför inte kan ansöka om "Extra ersättning" vid utbildning på heltid, kan du istället ansöka om ett engångsbelopp på 12 000 kr, förutsatt att du inte uppbär a-kasseersättning eller motsvarande bidrag. Bidrag utges tidigast från ansökningsmånaden. Bidrag utges inte retroaktivt. Deltagarintyg krävs för utbetalning.

Gör så här för att ansöka:
Du skickar ansökan via mail eller per post till Trygghetsfonden innan eller under utbildningens genomförande. Ansökan ska innehålla:

 • Din individuella plan (pdf)
 • Utbildningsanordnarens kursplan som bl a visar innehåll, upplägg, omfattning. Denna måste vara ett pdf-dokument från utbildningsanordnaren, en tryckt kursbroschyr eller liknande.
 • Ditt antagningsbevis 
 • Ditt kontonummer (inkl clearingnr) dit du vill att fondens ersättning utbetalas
UTBILDNING

Bidrag till kostnader för utbildning och kurser som underlättar övergång till annan anställning/verksamhet. Litteratur, material och andra kostnader som är nödvändiga för utbildningens genomförande kan också ersättas.

Förutsättningar:
Din anställning i banken/företaget ska ha upphört för att bidrag ska kunna sökas. Du kan också ansöka om bidrag under tjänstgöringsfri uppsägningstid. Bidrag utges tidigast från beviljandedatum. Bidrag utges inte retroaktivt.

Gör så här för att ansöka:
Du skickar ansökan via mail eller per post till Trygghetsfonden innan utbildningen påbörjas. Ansökan ska innehålla:

 • Din individuella plan (pdf)
 • Utbildningsanordnarens kursplan som bl a visar innehåll, datum och pris inkl moms. Denna måste vara ett pdf-dokument från utbildningsanordnaren, en tryckt kursbroschyr eller liknande. 
STARTA EGEN VERKSAMHET

Ett begränsat startbidrag för investeringar (maskiner och inventarier) kan utges om du avser att starta egen verksamhet. Beviljat bidrag utbetalas till det nystartade företaget.

Det finns möjlighet att söka bidrag till utbildning kopplad till den nystartade verksamheten.

Förutsättningar:
Du bör först ta kontakt med arbetsförmedlingen. Läs mer i Trygghetsfondens mall för affärsplan som finns nedan.

Trygghetsfonden bidrar med konsulthjälp, som går igenom din affärsplan innan ansökan behandlas av Trygghetsfonden.

Om du beviljas starta eget bidrag likställs detta med att få en ny tillsvidareanställning, varför du avslutas i fonden.

Gör så här för att ansöka:
Du skickar ansökan via mail eller per post till Trygghetsfonden. Ansökan ska innehålla:

 • Komplett affärsplan. Använd fondens mall (pdf) eller annan som innehåller motsvarande uppgifter.
 • Utbildningsanordnarens kursplan som bl a visar innehåll, datum och pris inkl moms (vid ansökan om utbildningsbidrag). Detta måste vara ett pdf-dokument från utbildningsanordnaren, en tryckt kursbroschyr eller liknande.
SAMTALSSTÖD

Bidrag till samtalsstöd utges i maximalt 10 timmar.

Förutsättningar:
Om du befinner dig i personlig kris efter att ha lämnat företaget, kan du söka ekonomiskt bidrag till samtalsstöd. Samtalsstöd utges endast när du befinner dig i den akuta krisfasen och inte som långsiktigt stöd. Bidrag utges tidigast från beviljandedatum. Inga bidrag utges retroaktivt.

Gör så här för att ansöka:
Du skickar ansökan (ingen blankett behövs) via mail eller per post till Trygghetsfonden. Ansökan ska innehålla:

 • Ett formellt utlåtande och offert från en auktoriserad terapeut. Utlåtande och offert ska tydliggöra behovet av samtalsstöd och antalet samtalstimmar samt kostnad inkl moms.

Kontakta oss

Trygghetsfonden
BAO-Finansförbundet

Stureplan 4 c
SE-114 35 Stockholm

Tel: 08-20 59 20
Fax: 08-21 58 58
info@trygghetsfonden.com

Snabbmeny:

Stegen genom
Trygghetsfonden

Här följer de steg du går igenom hos oss:

 1. Arbetsgivarens anmälan
  Arbetsgivaren ska omgående efter uppsägning/individuell överenskommelse med dig anmäla detta till Trygghetsfonden.
 2. Registrering
  Skicka in dina registreringsuppgifter senast inom 1 år från din sista anställningsdag.
 3. Ansökan om bidrag
  Ansök om bidrag enligt våra instruktioner.
 4. Avslut
  Ditt ärende avslutas efter 5 år eller vid ny tillsvidareanställning.